Polityka Prywatności

Data ostatnich zmian: 21 marca 2022

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych

Renthelp Sp. z o.o. Puławska 77 / U. 5, 02-595 Warszawa, Polska NIP: 5213960838, KRS: 0000961646

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu Renthelp - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu produktów lub usług Renthelp (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Renthelp (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Renthelp – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Renthelp (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług Renthelp;
 4. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Renthelp (m.in. w postaci ankiet sms-owych lub e-mailowych) - co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Renthelp (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług Renthelp;
 5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Renthelp, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w aplikacji Renthelp, tworzenie modeli statystycznych - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Renthelp (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 6. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Renthelp (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcji, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Renthelp (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów i aplikacji Renthelp.
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Renthelp (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 8. wypełniania ciążących na Renthelp obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Renthelp (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 2. podmioty świadczące na rzecz Renthelp usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 3. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 3. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Renthelp - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 4. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 6. wypełniania obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 7. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 8. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcji systemów/aplikacji Renthelp – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania(poprawienia, uzupełnienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo do wycofania zgody

Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy to tylko danych, które Renthelp będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Renthelp w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas wiadomość na adres [email protected].

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu Renthelp oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym Renthelp przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług Renthelp.