Regulamin

Data ostatnich zmian: 21 marca 2022


I. Definicje

 1. Aplikacja - oprogramowanie i serwis Renthelp obsługiwany pod nazwą “Renthelp”, dostępny w sieci Internet w domenie https://renthelp.io. Aplikacja przeznaczona jest dla Partnerów, w celu reklamy, promocji, oferowania i rezerwacji Usług Klientom Partnerów.
 2. Renthelp - Renthelp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 77 / U. 5, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961646, NIP: 5213960838.
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która chce korzystać z Usług Partnera.
 4. Partner, Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie Umowy korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla siebie jako przedsiębiorcy, w celu świadczenia Usług dla Klientów.
 5. Konto - część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Użytkownikom.
 6. Okres Próbny - oznacza okres 7 dni kalendarzowych, liczony od dnia Rejestracji, w którym nowo zarejestrowany Partner może korzystać z usług Renthelp bez konieczności wnoszenia Opłaty.
 7. Opłata lub Opłaty - wszelkie opłaty, wynagrodzenie, prowizje należne Renthelp od Partnerów za korzystanie z Aplikacji zgodnie z Umową lub innymi obowiązującymi cennikami lub regulaminami.
 8. Usługa, Usługi - wszelkie usługi, w tym rezerwacje pojazdów, oferowane przez Partnerów za pomocą Aplikacji.
 9. Rejestracja - założenie Konta w Aplikacji polegające na zgodnym z instrukcją wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji. Partner po przeprowadzonym procesie rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji.
 10. Regulamin - niniejszy regulamin.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Renthelp a Partnerem dotycząca korzystania przez Partnera z Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 13. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - umowa na podstawie, której Partner powierza Renthelp wszelkie dane osobowe, które Partner jako ich administrator będzie przetwarzać w Aplikacji, korzystając z usług Renthelp na podstawie Umowy.

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Renthelp za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Partnerów z Aplikacji.

III. Dane kontaktowe

 1. Z Renthelp można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres [email protected].

IV. Rodzaje i zakres usług Renthelp (“Usługi Renthelp”)

 1. Renthelp udziela Partnerom dostęp do Aplikacji umożliwiającej zarządzanie wypożyczalnią samochodową. Za pośrednictwem Aplikacji, Partnerzy mogą reklamować, promować oraz oferować Usługi w Internecie oraz Klientom. Aplikacja dostępna jest w sieci Internet w domenie https://renthelp.io.
 2. Renthelp świadczy na rzecz Partnerów m.in. następujące usługi:
  1. możliwość utworzenia Konta Partnera;
  2. możliwość zarządzania flotą pojazdów wypożyczalni Partnera;
  3. możliwość korzystania z kalendarza rezerwacji pojazdów, w tym zarządzanie rezerwacją;
  4. możliwość zarządzania Klientami Partnera;
 3. Partner w ramach Aplikacji zakłada swoje Konto, w którym podaje swoje dane, w tym dane osobowe. Dane niezbędne do świadczenia przez Renthelp Usług w ramach Umowy to dane niezbędne do założenia Konta, tj. nazwa i adres Partnera, telefon kontaktowy, adres e-mail, dane pracowników w tym imię i nazwisko. dane pojazdów Partnera, oraz ich taryfy.
 4. Renthelp nigdy nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerem a Klientem, w szczególności w związku z Rezerwacją Usług przez Klienta. Renthelp nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonanie Usługi.
 5. Renthelp zapewnia dostępność Aplikacji z zastrzeżeniem pkt. IX ust. 7 i ust. 9 Regulaminu.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Renthelp a Partnerem dochodzi wraz z momentem przeprowadzenia przez Partnera procesu Rejestracji, zakończonego zaakceptowaniem treści Regulaminu, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i innych wiążących dokumentów oraz wypełnieniem i przesłaniem do Renthelp formularza Umowy obejmującego podanie przez Partnera danych karty płatniczej i umożliwienie Renthelp bezpośredniego pobierania z niej Opłat za Usługi Renthelp z góry. W takim przypadku Partner od momentu zakończenia procesu Rejestracji ma pełen dostęp do Usług Renthelp.
 2. W formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Aplikacji.
 3. Umowa wskazuje załączniki, które stanowią jej integralną część.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany w Umowie (“Okres Obowiązywania”).
 5. W razie wątpliwości, Okres Obowiązywania jest tożsamy z okresem trwania Umowy wskazanym w Pakiecie Abonamentowym.
 6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4. Umowa przekształca się automatycznie, tj. bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez Strony w umowę zawartą na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży drugiej Stronie oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o woli zakończenia Umowy najpóźniej na miesiąc przed upływem Okresu Obowiązywania.
 7. Partner ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę w całości lub w zakresie usług świadczonych przez Renthelp z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie lub w formie dokumentowej na adres wskazany w pkt III. ust. 1 Regulaminu. Wypowiedzenie aby było skuteczne powinno umożliwić Renthelp identyfikację Partnera. Wypowiedzenie Umowy nie wyłącza zobowiązań Partnera wynikających z Umowy, w tym uiszczenia Opłat należnych Renthelp, w okresie obowiązywania wybranej przez Partnera promocji lub Pakietu Abonamentowego, na zasadach określonych w ust. 9 i 10 poniżej.
 8. Renthelp może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. opóźnienia w zapłacie Opłat wynoszącym co najmniej 30 dni;
  2. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3. gdy zostanie stwierdzone, że Usługi są świadczone przez Partnera w sposób niezgodny z prawem, w szczególności w sytuacji, gdy Usługi te są świadczone bez wymaganych prawem pozwoleń, zgłoszeń lub rejestracji;
  4. gdy deklarowany lub faktyczny przedmiot Usług Partnera może prowadzić do naruszenia przez Renthelp prawa lub godzić w renomę Renthelp;
  5. innego istotnego naruszenia przez Partnera postanowień Umowy lub Regulaminu.
 9. W przypadku wypowiedzenia na podstawie ust. 7 powyżej Umowy zawartej zgodnie z ust. 1 powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, ustalonego zgodnie z pkt. 2 dostępnego w ramach Aplikacji, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy pod warunkiem, że Partner złożył wypowiedzenie nie później niż na 5 dni przed końcem okresu rozliczeniowego.
 10. W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy przekształconej na czas nieoznaczony, zgodnie z ust. 6 powyżej, Partner jest zobowiązany do zapłaty Renthelp wynikających z Umowy Opłat należnych do końca okresu wypowiedzenia lub do końca okresu rozliczeniowego w przypadku Umowy zawartej zgodnie z ust. 1 powyżej.
 11. Przez okres 7 dni kalendarzowych, liczony od dnia Rejestracji, nowo zarejestrowany Partner może korzystać z usług Renthelp bezpłatnie. Po upływie 7 dni kalendarzowych dostęp do Konta testowego zostaje zablokowany, chyba że Klient zawrze umowę w ramach oferty płatnej.
 12. Postanowienia Regulaminu Pakietu Abonamentowego dostępnego w ramach Aplikacji, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy o świadczenie usług w ramach Aplikacji może odmiennie regulować kwestie rozwiązania Umowy i związanej z tym odpowiedzialności Partnera.

VI. Szczegółowe warunki świadczenia usług w ramach Aplikacji

 1. Partner uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Aplikacji po zawarciu Umowy oraz Rejestracji lub otrzymaniu dostępu do Konta.
 2. Partner zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Renthelp.
 3. Renthelp w celu umożliwienia Partnerom korzystania z Aplikacji udziela Partnerom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższa Licencja uprawnia Partnerów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej wyświetlanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Partnerom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Partnerom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Aplikacji. Partnerzy przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Renthelp do Aplikacji oraz pociągnięciem Partnera do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 4. Założenie Konta Partnera w Aplikacji przez Partnera jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją postanowień Regulaminu, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i regulaminów wybranych pakietów lub promocji;
  2. złożeniem oświadczenia, że dane podane w formularzu zakładania Konta są aktualne i zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem Renthelp do przetwarzania danych osobowych Partnera zapisanych na Koncie Partnera w celu świadczenia usług w ramach Aplikacji oraz w celach diagnostycznych i statystycznych.
 5. Wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych komunikatach w Aplikacji, powiadomień o nowych treściach publikowanych w Aplikacji, przerwach technicznych w działaniu Aplikacji, zmianach w Regulaminie itp., związanych z korzystaniem z Aplikacji; Partner wyraża zgodę:
  1. na wysyłanie przez Renthelp wiadomości z powiadomieniami o zmianach w Aplikacji, w szczególności o przerwach technicznych w działaniu Aplikacji, zmianach w Regulaminie, nowych treściach publikowanych w Aplikacji oraz powiadomienia o nowych komunikatach i zdarzeniach w Aplikacji – za pośrednictwem komunikatów w Aplikacji oraz na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym;
 6. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Partnera dobrowolnie.
 7. Partner zobowiązuje się, że:
  1. wprowadzając dane do Aplikacji lub Konta będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich;
  2. wszelkie informacje i dane udostępnione przez niego w Aplikacji będą prawdziwe.
 8. Tworzenie wspólnego Konta dla wielu wypożyczalni samochodowych jest zabronione.
 9. Partner może posiadać więcej niż jedno Konto wyłącznie jeśli posiada więcej niż jeden punkt usługowy(np. plac wydań pojazdów) – z zastrzeżeniem, że dla danego punktu usługowego (np. placu wydań pojazdów) Partner może stworzyć wyłącznie jedno Konto.
 10. Profile stworzone niezgodnie z postanowieniami ust. 8-9 będą usuwane przez Renthelp.
 11. Partner może zamieścić w swoim Koncie należący do niego logotyp. Z chwilą zamieszczenia logotypu, Partner udziela licencji do rozpowszechniania i publicznego udostępniania tego logotypu na warunkach wskazanych w ust. 12-13, a jeżeli ww. logotyp stanowi znak towarowy objęty prawem ochronnym, Partner jednocześnie wyraża zgodę na korzystanie przez Renthelp ze znaku towarowego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Renthelp.
 12. Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek treści w Aplikacji, w szczególności zdjęć, grafik, tekstów, Partner udziela Renthelp niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z ww. treści zamieszczonych w Aplikacji zgodnie z Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
 13. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
  1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet;
  3. przy czym zobowiązuje się do tego, że zgodne z zakresem ww. licencji korzystanie z treści nią objętych (utworów) nie będzie naruszać niczyich praw autorskich, w tym osobistych praw autorskich, w szczególności w zakresie prawa do oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem autora.
 14. Zakres licencji wskazany w ust. 12 powyżej obejmuje prawo Renthelp:
  1. do korzystania z treści w ramach Aplikacji – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Aplikacji i treści zamieszczonych w Aplikacji przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Partnerów i funkcjonowaniu Aplikacji – także po rezygnacji Partnera z korzystania z usług świadczonych przez Renthelp oraz po usunięciu z Aplikacji treści lub Konta należącego do Partnera;
  2. do korzystania z treści udostępnionych przez Partnera w Aplikacji bez ograniczeń terytorialnych;
  3. do udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej licencji;
 15. Jeżeli Partner zamieścił w Aplikacji treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Partner oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Aplikacji, udzielenie licencji na rzecz Renthelp w zakresie wskazanym w ust. 12-13 oraz korzystanie przez Renthelp.
 16. Partner ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Renthelp za wszelkie szkody jakie Renthelp poniesie w związku z umieszczeniem w Aplikacji treści opublikowanych przez Partnera oraz korzystaniem przez Renthelp z treści na warunkach licencji. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Renthelp przez jakiekolwiek osoby trzecie, Partner zwolni Renthelp z wszelkiej odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tym związane.
 17. Partner odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą korzysta z Aplikacji, w szczególności – swoich pracowników i współpracowników.
 18. Ponadto Partner zobowiązuje się:
  1. umożliwiać Renthelp przeprowadzanie weryfikacji treści umieszczonych w Aplikacji i Koncie pod względem ich autentyczności oraz zgodności z Regulaminem, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu lub adresu e-mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień;
  2. nie wykorzystywać jakichkolwiek treści stanowiących własność Renthelp w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Aplikacji;
  3. nie wykorzystywać jakichkolwiek treści innych Partnerów lub Klientów bez ich wyraźnej zgody;
  4. nie umieszczać w Aplikacji, lub Koncie Partnera treści (informacji, zdjęć itp.) naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich (w tym dobra osobiste), zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu;
  5. korzystać z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem;
  6. nie kopiować, nie modyfikować, nie rozpowszechniać oraz nie reprodukować całości lub części Aplikacji;
  7. nie prowadzić reklamy produktów, których reklama jest zakazana lub podlega ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz reklamy produktów, którymi obrót jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami – w szczególności w Aplikacji zabroniona jest reklama alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, środków odurzających itp.;
  8. nie dawać osobom trzecim dostępu do Aplikacji z wyjątkiem upoważnionych przez niego pracowników i współpracowników – za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, w tym zachowanie w tajemnicy haseł i loginu, odpowiedzialny jest wyłącznie Partner;
  9. niezwłocznie informować Renthelp o każdym bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie;
  10. niezwłocznie informować Renthelp, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Partnera przy użyciu Aplikacji.

VII. Rezerwacja, jej potwierdzenie oraz anulowanie

 1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem Konta Partnera lub pracownika Partnera. Partner potwierdza Rezerwację na podstawie wyliczonej i dostosowanej oferty na bazie taryfy pojazdu. Do Rezerwacji dochodzi z momentem jej potwierdzenia przez Partnera lub pracownika Partnera.
 2. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację Usług na rzecz Klientów po dokonaniu Rezerwacji i jej potwierdzeniu, przy czym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Warunki na jakich dokonywana jest Rezerwacja mogą być określane przez Partnera w ustawieniach (np. regulamin rezerwacji). Po utworzeniu Rezerwacji, Klientowi na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie Rezerwacji wraz z draftem umowy rezerwacyjnej, którą Klient będzie musiał podpisać przed wydaniem pojazdu.
 4. Warunki Rezerwacji, o których mowa w ust. 3, w tym dotyczące kaucji lub przedpłaty, nie wyłączają ani nie mogą ograniczają uprawnień Klienta jako konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

VIII. Opłaty

 1. Za korzystanie z Usług Renthelp Partner zobowiązany jest do zapłaty Renthelp Opłat w wysokości określonej w Umowie lub innych obowiązujących dokumentach. Zapłata Opłat nastąpi na rachunek bankowy Renthelp wskazany na fakturze VAT, wystawionej przez Renthelp lub poprzez automatyczne pobranie Opłat z karty płatniczej.
 2. Partner oświadcza, że akceptując Regulamin zezwala na stosowanie faktur elektronicznych wystawianych przez Renthelp zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przesyłanie ich w formie elektronicznej, na adres e-mail Partnera wskazany w Umowie. Renthelp zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną w formacie PDF w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność wystawianych faktur od momentu wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. w okresie obowiązywania zezwolenia, o którym mowa wyżej. Duplikaty i korekty faktur do faktur elektronicznych będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF. Faktury elektroniczne uznaje się za doręczone z chwilą wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Partner mógł zapoznać się z jego treścią, tj. każdorazowo z chwilą otrzymania przez Renthelp automatycznego potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Istnieje również możliwość przesyłania faktury pocztą tradycyjną na adres Partnera za opłatą 50 PLN netto miesięcznie.
 3. Zasady i terminy wystawiania faktur VAT oraz terminy płatności faktur VAT zostały określone odpowiednio w Regulaminie Pakietu Abonamentowego dostępnego w ramach Aplikacji, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
 4. Brak zapłaty Opłaty lub jej części w terminie 7 dni od wystawienia przez Renthelp faktury spowoduje zawieszenie Usług Renthelp w ramach Aplikacji i zablokowanie Konta Partnera. Wznowienie usług i odblokowanie konta nastąpi w terminie 12 godzin w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) po przesłaniu drogą mailową dowodu zapłaty całej należności wraz z ustawowymi odsetkami.
 5. W sytuacji braku możliwości pobrania Opłaty z karty płatniczej, w przypadku zawarcia Umowy zgodnie z pkt. V ust. 1 Regulaminu, odblokowanie następuje gdy Partner uzupełni środki na karcie i ponowi płatność przez Aplikację. Ewentualnie Partner może zgłosić się do Renthelp i poprosić o ponowne pobrania Opłaty. Konto zostanie odblokowane niezwłocznie po dokonaniu Opłaty.

IX. Uprawnienia i odpowiedzialność Renthelp

 1. Renthelp jest uprawniony do przeprowadzenia działań weryfikacyjnych mających na celu kontrolę treści umieszczonych w Aplikacji oraz Kontach pod względem ich autentyczności oraz zgodności z Regulaminem.
 2. W przypadku otrzymania przez Renthelp urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści opublikowanych przez Partnera w Aplikacji lub bezprawnych zachowaniach Partnera w Aplikacji, oraz w przypadku powzięcia przez Renthelp wątpliwości, co do zgodności ww. treści z prawem, wymogami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub uczciwej konkurencji, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści opublikowanych przez Partnera w Aplikacji, oraz co do posiadania przez Partnera praw do treści zamieszczonych w Aplikacji, Renthelp ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Partnera do niezwłocznego usunięcia z Aplikacji/Konta nieprawdziwych treści bądź dokonania aktualizacji treści, pod rygorem odmowy zamieszczenia treści w Aplikacji, zablokowania dostępu do zamieszczonej w Aplikacji treści lub usunięcia treści z Aplikacji;
  2. wezwania Partnera do niezwłocznego przedstawienia Renthelp swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Partnera w Aplikacji pod rygorem usunięcia treści z Aplikacji;
  3. odmowy zamieszczenia treści w Aplikacji, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonej w Aplikacji treści, usunięcia treści z Aplikacji;
  4. zablokowania konta Partnera.
 3. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Renthelp lub też żądania udostępnienia danych Partnera przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Renthelp jest uprawniony do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Partnera i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.
 4. Renthelp zawiadomi Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Aplikacji o zamiarze zablokowania dostępu do treści, usunięcia treści z Aplikacji lub zablokowania Konta Partnera, w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej. W przypadkach niecierpiących zwłoki Renthelp zablokuje dostęp do treści, usunie treści z Aplikacji lub zablokuje Konto Partnera bez zawiadomienia o takim zamiarze.
 5. Łączna odpowiedzialność Renthelp z tytułu Umowy i świadczonych za pośrednictwem Aplikacji usług nie obejmuje utraconych korzyści i jest ograniczona ze wszystkich tytułów do kwoty stanowiącej sumę wynagrodzenia Renthelp, otrzymanego od Partnera w okresie trzech miesięcy przed dniem wystąpienia szkody. Renthelp ponosi odpowiedzialność wobec Partnerów wyłącznie za szkody poniesione przez Partnerów na skutek korzystania z Aplikacji i tylko takie, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Renthelp.
 6. Renthelp nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników związanej z Usługą. Ponadto Renthelp nie ponosi wobec Partnerów odpowiedzialności za:
  1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji powstałe z przyczyn niezależnych od Renthelp, w szczególności stanowiących siłę wyższą;
  2. problemy lub utrudnienia techniczne po stronie Partnera związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem;
  3. autentyczność, rzetelność, poprawność, prawdziwość, kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji;
  4. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji;
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji;
  6. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich, a także szkody spowodowane działaniem osób trzecich;
  7. szkody poniesione przez Partnerów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta;
 7. Renthelp ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego należącego do Renthelp. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji na stronie internetowej Renthelp zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 8. Renthelp, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych;
  2. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Partnera i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Partnera o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu;
  3. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Partnera i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;
 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Renthelp następuje trwałe zablokowanie Konta Partnera oraz wszelkich związanych z nim danych i informacji. O wypowiedzeniu i trwałym zablokowaniu Konta, Renthelp powiadamia Partnera. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Renthelp oraz trwałego zablokowania Konta, Partnerowi nie przysługują względem Renthelp żadne roszczenia z tym związane. Renthelp na żądanie Partnera przekaże mu dane i informacje należące do Partnera przechowywane przez niego w Aplikacji w terminie 3 miesięcy od rozwiązania Umowy. Po upływie tego terminu dane te zostaną skasowane.

X. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowane przez Partnerów poprzez stosowne zawiadomienie Renthelp.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Renthelp, Renthelp zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 4. Renthelp zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Partnera w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Renthelp jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Decyzja Renthelp w przedmiocie reklamacji będzie wysłana na adres email wskazany w Umowie lub Rejestracji.

XI. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Renthelp za pośrednictwem Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu.
 2. Wymogi jakie muszą spełniać urządzenia mobilne: system operacyjny Android w wersji nie starszej niż 4.00 lub system operacyjny iOS (Apple) w wersji nie starszej niż 8.0.
 3. Wymogi jakie muszą spełniać komputery (laptopy, PC): możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej Chrome lub Safari, w najnowszej dostępnej wersji, oraz dostęp do sieci Internet.
 4. Renthelp posługuje się plikami typu cookies, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików cookies może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.
 5. Większość stosowanych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer) zawiera opcję odrzucenia polecenia przechowywania plików cookies. Użytkownik może samodzielnie tak ustawić przeglądarkę by móc odrzucać prośby o przechowywanie cookies w ogóle lub tylko wybranych cookies.
 6. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji należy udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację wypożyczalni Partnera. Dotyczy to w szczególności istotnych elementów wypożyczalni takich jak taryfy pojazdów, dane pojazdów oraz rezerwacje. W związku z tym, zalecane jest zachowywanie w tajemnicy haseł do systemu, a także odrębne skonfigurowanie dostępu do Aplikacji dla pracowników Partnera.

XII. Dane osobowe i prywatność

 1. Zasady na jakich Renthelp i Partner przetwarzają dane osobowe Klientów oraz zasady na jakich Renthelp przetwarza dane osobowe Partnerów będących osobami fizycznymi uregulowane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Aplikacji Renthelp “Informacje na temat przetwarzania przez Renthelp danych osobowych Klientów, Partnerów i danych osobowych Partnerów”.
 2. Polityka prywatności Renthelp w tym polityka plików cookies dostępna jest w Załączniku nr 4 do Umowy o świadczenie usług w ramach aplikacji Renthelp “Polityka Prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://renthelp.io/pl/privacy-policy.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Renthelp.
 2. Adresy do korespondencji dla Stron wskazane są w komparycji Umowy. Wszelkie zawiadomienia dotyczące stosunku prawnego pomiędzy Stronami, wysłane przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie będą uważane za prawidłowo doręczone, o ile zostaną doręczone osobiście lub wysłane listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres wskazany w komparycji Umowy. W przypadku, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana danych podanych w komparycji Umowy, Strona, której będą one dotyczyć, niezwłocznie wyśle pisemne zawiadomienie o zmianie drugiej Stronie. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres wskazany w niniejszej Umowie jako adres do korespondencji (lub na adres zmieniony zgodnie postanowieniem powyżej) niepodjęte przez Stronę w terminie lub którego odbioru Strona odmówiła, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem ostatniego dnia, w którym Strona mogła odebrać pismo lub z dniem, w którym Strona odmówiła odbioru pisma.
 3. Renthelp ma prawo do wysyłania na adres e-mail Partnera wskazany w Umowie wszelkich monitów, wezwań do zapłaty lub zawiadomień dotyczących zalegania przez Partnera z Opłatami na rzecz Renthelp.
 4. W przypadku gdy którekolwiek postanowienie Umowy okaże się być nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to w żadnym przypadku skutkować nieważnością Umowy. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań w celu zastąpienia postanowienia uważanego za nieważne lub nieskuteczne postanowieniem ważnym i skutecznym, jak najbliższym pierwotnej intencji Stron.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie kwoty o których mowa w Umowie są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli tak wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności warunków niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku obowiązku ujawnienia postanowień Umowy na żądanie organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości czy też organów skarbowych, a także w przypadku gdy obowiązek informowania o Umowie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Renthelp zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Regulaminu Pakietu Abonamentowego. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie app.renthelp.io. W przypadku zmiany któregoś z powyżej wymienionych Regulaminów w okresie obowiązywania Umowy Renthelp zawiadomi Partnera o zmianie na wskazany w Umowie adres e-mail Partnera. Partner może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej, zgodnie z pkt. V. ust 7 Regulaminu, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Renthelp o zmianie Regulaminu.
 8. Integralnymi częściami Umowy obok Regulaminu są:
  1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług w ramach Aplikacji;
  2. Regulamin Pakietu Abonamentowego dostępnego w ramach Aplikacji, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy o świadczenie usług w ramach Aplikacji;
  3. załączniki do Regulaminu:
   1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Aplikacji Renthelp „Informacje na temat przetwarzania przez Renthelp danych osobowych Klientów, Partnerów i danych osobowych Partnerów”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacje na temat przetwarzania przez Renthelp danych osobowych Klientów, Partnerów i danych osobowych Partnerów.

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów, będących osobami fizycznymi, jest Renthelp. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO Renthelp wypełnia wobec Partnerów przy Rejestracji Konta. Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w tabeli na końcu załącznika.
 2. Poniższe warunki obowiązują łącznie z Regulaminem dostępnym na: https://renthelp.io/pl/terms. Wyrazy pisane z dużej litery posiadają znacznie jak w Definicjach ustanowionych w wyżej wymienionych Regulaminach.
 3. Renthelp i Partner przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych.
 4. Gdy Partner dokonuje Rezerwacji dla Klienta na usługi Partnera:
  1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Partnerem o świadczenie przez Partnera Usług na rzecz Klienta;
  2. Partner staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 5. W celu umożliwienia Renthelp świadczenia na rzecz Partnera usług w ramach Aplikacji, do których niezbędne jest przetwarzanie:
  1. danych osobowych Klientów, którzy dokonali Rezerwacji usług Partnera;
  2. danych osobowych osób, którymi Partner posługuje się korzystając z Aplikacji (pracowników, zleceniobiorców itp.), konieczne jest powierzenie przez Partnera przetwarzania danych osobowych takich osób, w związku z czym Partner i Renthelp zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Partner jest świadomy, że rozwiązanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością świadczenia przez Renthelp usług na rzecz Partnera na podstawie Umowy w zakresie wymagającym przetwarzania danych, których administratorem jest Partner, w związku z czym wraz z rozwiązaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 475 §1 Kodeksu cywilnego – wygasają zobowiązania Renthelp w tym zakresie.
 7. Gdy Partner będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach usług Renthelp (m.in. kalendarz rezerwacji pojazdów, przypomnienia, marketing, zarządzanie flotą) – Renthelp będzie w imieniu Partnera przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Partner nadal będzie administratorem jego danych osobowych.
 8. Cele w jakich Partner będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Partnerowi na przetwarzanie jego danych osobowych, czy tych zgód nie wycofał lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Partnera jego danych osobowych.
 9. Partner jest także administratorem danych osobowych Klienta, z którym zawrze umowę poza Aplikacją (np. w punkcie wydań). Jeśli wprowadzi te dane do Aplikacji nadal jest ich administratorem, a Renthelp przetwarza je w imieniu Partnera na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Renthelp przetwarza dane, w tym dane osobowe, Partnera jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie usług i prawidłową realizację Umowy.
 11. Renthelp nie odpowiada za zakres danych osobowych Klientów zbieranych przez Partnerów i za legalność zbierania tych danych przez Partnerów. Szczegółowe zobowiązania stron z tym związane zawiera Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 12. Wzór zgód Partnerów na rzecz Renthelp i treść klauzuli informacyjnej:
 13. “Rejestrując się w Renthelp akceptujesz zasady korzystania z Aplikacji”
 14. “Założenie konta w Renthelp oznacza, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Spokojnie, gwarantujemy ich pełne bezpieczeństwo i całkowitą poufność!” - Informujemy Cię, że po założeniu konta w Renthelp będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Polityka prywatności znajduje się pod adrsem https://renthelp.io/pl/privacy-policy

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu [________] w Warszawie, pomiędzy:

Renthelp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 77 / U. 5, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961646, NIP: 5213960838, będącą czynnym podatnikiem podatku VAT, zwaną dalej „Renthelp” reprezentowaną przez: [_______________] na podstawie pełnomocnictwa z dnia [_______], a

[imię i nazwisko], zamieszkałym/ą w [__________] , legitymującym/ą się dowodem osobistym o numerze [________] prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [nazwa firmy], pod adresem [________], posiadającym/ą numer PESEL: [______], NIP: [_________], REGON: [_______], kontaktowy adres email: [________], tel. kontaktowy: [__________]

lub

[____________] z siedzibą w [___________] przy ul.[______________], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [____________] [____________] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [____________], NIP: [____________], REGON: [______________], o kapitale zakładowym w wysokości [______________________] PLN, reprezentowaną przez:

1. .................................... – ...............................;

2. .................................... – ...............................;

kontaktowy adres email: [___________], tel. kontaktowy: [______________], zwaną/ym dalej „Partnerem”, łącznie zwane dalej „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.

I. Przedmiot umowy

 1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej "Umową powierzenia") stanowi część umowy, zwanej dalej "Umową", która została zawarta pomiędzy Renthelp Sp. z o.o. zwana dalej Renthelp a Partnerem określającej warunki mające zastosowanie do usług świadczonych przez Renthelp w ramach serwisu Renthelp. Niniejsza Umowa powierzenia i inne postanowienia Umowy są komplementarne. Niemniej jednak, w przypadku niezgodności pomiędzy nimi, zastosowanie będzie miała Umowa powierzenia.
 2. Umowa powierzenia, zawierana między Renthelp a Partnerem zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO“), określa warunki, na jakich Renthelp jest uprawniony, jako Podmiot przetwarzający, w ramach świadczonych Usług określonych w Umowie, do przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w RODO („Dane osobowe”) zgodnie z poleceniem Partnera.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych przez Renthelp w charakterze administratora danych nie wchodzi w zakres niniejszej Umowy powierzenia.
 4. Na podstawie Umowy powierzenia Partner powierza Renthelp do przetwarzania dane osobowe, dla których Partner jest administratorem danych w rozumieniu ustawy RODO.

II. Zakres powierzenia, cel, charakter i czas trwania powierzenia przetwarzania danych

 1. Partner powierza Renthelp do przetwarzania Dane osobowe swoich pracowników, klientów, najemców oraz dane osobowe pracowników, klientów i najemców zewnętrznego administratora danych.
 2. Przetwarzanie obejmuje następujące rodzaje danych osobowych, w następującym zakresie:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, numer prawa jazdy oraz numer paszportu;
  2. finansowe dane identyfikujące tj: numery rachunków bankowych;
  3. informacje o transakcjach finansowych tj: wartość najmu, zaległości w płatnościach, dodatkowe opłaty za usługi wykraczające poza wynajem pojazdu.
 3. Powierzenie danych następuje w celu wykonania postanowień Umowy.
 4. Renthelp zobowiązuje się do przetwarzania Danych osobowych w sposób ciągły, w charakterze właściwym dla przedmiotu Umowy. Renthelp będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych Danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przekazywanie, usuwanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w art. II, ust. 2, ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy powierzenia lub na polecenie Partnera.

III. Prawa i obowiązki Stron

 1. Renthelp jako podmiot przetwarzający powierzone dane osobowe zobowiązuje się do:
  1. przetwarzania wyłącznie na udokumentowane polecenie Partnera jako administratora danych, przy czym za udokumentowane polecenie uważa się również postanowienia Umowy, a także postanowienia Umowy powierzenia, chyba, że obowiązek przetwarzania danych nakładają na Renthelp przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Renthelp;
  2. pomagania Partnerowi, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania powierzonych danych osobowych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO(art. 15-22) poprzez zastosowanie odpowiednich i uzgodnionych przez Strony środków technicznych i organizacyjnych;
  3. pomagania Partnerowi uwzględniając charakter przetwarzania danych oraz dostępne Renthelp informacje w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
  4. niezwłocznego informowania Partnera, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie, o którym mowa w art. III ust. 1, pkt a stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych;
  5. wydawania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, którym umożliwi dostęp do powierzonych na mocy Umowy powierzenia danych osobowych. Jednocześnie Renthelp zobowiązuje się zapewnić, że każda osoba przez niego upoważniona do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania w tajemnicy tych danych(chyba że będzie to osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy), a także informacji o stosowanych wobec nich środkach bezpieczeństwa zarówno w trakcie trwania zatrudnienia bądź współpracy, jak i po ustaniu zatrudnienia lub współpracy;
  6. stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych na zasadach określonych w art. 32 RODO;
  7. prowadzenia rejestru operacji przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 30, ust 2 RODO;
  8. udostępniania Partnerowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO na każde żądanie Partnera i w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia żądania;
 2. W ramach obowiązku stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, o których mowa w art. III, ust. 1, pkt. f, Renthelp zobowiązuje się do wdrożenia następujących środków:
  1. polityka bezpieczeństwa informacji;
  2. zarządzanie uprawnieniami i dostępem użytkowników do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;
  3. szyfrowanie danych na urządzeniach przenośnych, do szyfrowania wykorzystywany jest algorytm AES-256 lub silniejszy z hasłem nie krótszym niż 16 znaków;
  4. zabezpieczenie dostępu do urządzeń przenośnych w przynajmniej jeden z dostępnych w nim sposobów;
  5. szyfrowanie danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną oprogramowaniem ZIP z algorytmem AES-256 lub silniejszym;
  6. zakaz prowadzenia rozmów, podczas których może dochodzić do wymiany informacji chronionych, jeśli rozmowy odbywają się w miejscach publicznych oraz takich, które nie gwarantują zachowania poufności rozmów;
  7. polityka haseł
  8. zarządzanie podatnościami technicznymi w zakresie oprogramowania informatycznego;

IV. Oświadczenia Stron

 1. Partner jako administrator danych osobowych oświadcza, że powierzone Renthelp do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Renthelp może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie powierzenia.
 3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Renthelp zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności przepisów RODO.
 4. Renthelp oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
 5. Partner zobowiązany jest współpracować z Renthelp w wykonaniu niniejszej umowy, udzielać Renthelp wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Partnera, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich obowiązków.

V. Korzystanie z usług innych podmiotów przetwarzających

 1. Renthelp może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych osobowych w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podprzetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podprzetwarzających przez Partnera.
 2. Partner zawierając niniejszą Umowę powierzenia akceptuje poniższych podprzetwarzających:
  1. Scaleway;
  2. Google LLC;
  3. Amazon Web Services, Inc.
 3. Dokonując podpowierzenia, Renthelp ma obowiązek zobowiązać podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Renthelp wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
 4. Aktualizacja i powiadomienie o zmianach w powyższej liście będzie odbywać się w formie elektronicznej drogą mailową. Powierzenie przetwarzania danych podprzetwarzającym spoza listy, o której mowa w art. V, ust. 2, wymaga uprzedniego zgłoszenia Partnerowi z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Partner może z uzasadnionych przyczyn zgłosić w terminie 7 dni udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Renthelp nie ma prawa powierzyć danych podprzetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Renthelp zgłosi Partnerowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. Ze względu na charakter realizowanej usługi w przypadku wniesienia sprzeciwu Partner akceptuje, iż część lub całość funkcjonalności usług Renthelp może zostać ograniczona.

VI. Czas trwania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy.
 2. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy powierzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem art. VI, ust. 3 i 4.
 3. Partner uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy powierzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku rażącego naruszenia przez Renthelp celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej umowie powierzenia;
  2. jeżeli w wyniku kontroli PUODO zostanie wykazane, że Renthelp nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO, Ustawie lub innych właściwych przepisach prawa.
 4. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, Renthelp ma obowiązek usunąć bądź zanonimizować dane lub zwrócić Partnerowi – zależnie od decyzji Partnera – powierzone mu Dane osobowe, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Renthelp dalsze przechowywanie tych Danych osobowych.

VII. Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyłącza się odpowiedzialność Renthelp za utracone korzyści po stronie Partnera, zaś łączny limit odpowiedzialności Renthelp względem Partnera na jakiejkolwiek podstawie (tzn. łączny limit wszelkiego rodzaju odpowiedzialności Renthelp wynikającej z powstania szkody po stronie Administratora) w związku z przetwarzaniem wynosi w danym momencie 100% kwoty wynagrodzenia Renthelp z tytułu Umowy, otrzymanego przez Renthelp od Partnera w ciągu 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie zdarzenia powodującego szkodę.
 2. Z zastrzeżeniem art. VIII, ust. 1, każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy powierzenia, zgodnie z przepisami RODO, Ustawy, innymi właściwymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Zawarcie niniejszej umowy powierzenia następuje poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu Serwisu podczas tworzenia konta w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa obowiązującego na terenie Polski.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla Renthelp.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Regulamin Pakietu Abonamentowego dostępnego w ramach Aplikacji

 1. Zakres usług Renthelp w ramach Pakietu Abonamentowego obejmuje w ramach Aplikacji m.in.: możliwość utworzenia konta i wypożyczalni; możliwość korzystania z kalendarza rezerwacji pojazdów, w tym zarządzanie rezerwacjami pojazdów, personelem Partnera, flotą oraz bazą klientów; dostęp do systemu teleinformatycznego Renthelp. Renthelp jest uprawnione do aktualizacji, zmniejszania lub rozszerzania zakresu usług świadczonych w ramach Pakietu Abonamentowego.
 2. W przypadku zawarcia Umowy w sposób określony w pkt. V ust. 1 Regulaminu Aplikacji Renthelp, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, Renthelp wystawia fakturę VAT za Usługi Renthelp świadczone w danym okresie rozliczeniowym. Faktura obejmuje Opłatę Abonamentową naliczaną z góry za kolejny okres rozliczeniowy. Termin płatności faktury wskazany jest w Pakiecie Abonamentowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Opłata abonamentowa za pierwszy okres korzystania z Usług Renthelp rozliczana jest proporcjonalnie do czasu ich świadczenia, fakturą doręczoną wraz z fakturą za kolejny okres rozliczeniowy.
 3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz Umowy.